wspieramy

PODATNIKÓW

Slider

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z USŁUG DORADCY PODATKOWEGO

Każdy z nas jest lub będzie podatnikiem.

Ta, jakby się zdawało niezbyt odkrywcza teza ma swoje wymierne skutki przejawiające się w obowiązku ponoszenia obciążeń podatkowych. Powinność w tym zakresie wynika wprost z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Składająca się na system podatkowy ilość funkcjonujących w naszym kraju podatków jest znaczna. Stopień skomplikowania przepisów prawa podatkowego sprawia,                    iż podatnicy mają prawo czuć się zagubieni w “labiryncie” przepisów regulujących zasady opodatkowania.

Dotyczy to w szczególności podmiotów będących przedsiębiorcami, samodzielnie prowadzących swoją księgowość podatkową lub korzystających z pomocy osób, których kwalifikacje mogą być niewystarczające.

Większość z nich pozostaje w przeświadczeniu, że jako podatnicy i płatnicy wywiązują się ze swoich obowiązków podatkowych.

Niestety w rzeczywistości przeświadczenie to kończy się wraz z podjęciem przez organy podatkowe czynności kontrolnych lub wyjaśniających.

W następstwie tych czynności organy podatkowe uzyskują wiedzę o zaistnieniu  (powstającego z mocy prawa) obowiązku podatkowego, z którym z kolei wiąże się wystąpienie zobowiązania podatkowego oraz zaległości podatkowej.

Dopiero wtedy zaczyna się gorączkowe poszukiwanie pomocy prawnej u doradcy podatkowego. To niestety najczęściej spotykane, lecz jednocześnie najbardziej nieprawidłowe zachowanie podatnika.

Na tym etapie możliwość podjęcia przez doradcę podatkowego skutecznych działań zmierzających do osiągnięcia oczekiwanych przez podatnika rezultatów jest znacznie ograniczona. Mogły bowiem zaistnieć nieodwracalne w skutkach okoliczności faktyczne wynikające z zachowania podatnika, zaniechania działań z jego strony lub niedokonania określonych czynności w wymaganym prawem terminie.

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, z czym dla osoby wykonującej ten zawód wiążą się określone obowiązki, mające na celu w szczególności ochronę interesów Klienta.

Rolą i zadaniem doradcy podatkowego jest eliminowanie bądź ograniczenie możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków podatkowych już na etapie planowania strategii, inicjowania działań i podejmowania decyzji przez podatnika.

Poziom nakładów finansowych poniesionych na pokrycie kosztów doradztwa podatkowego, w konfrontacji ze skutkami finansowymi i dolegliwościami prawnymi w następstwie nieprawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych - wydaje się niewspółmiernie niski. W tym kontekście poniesione przez Klienta koszty doradztwa podatkowego powinny posiadać przymiot kosztów akceptowalnych.

 

Doradca podatkowy uprawniony jest do:

- występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

- reprezentowania podatników, płatników i inkasentów przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących ich obowiązków podatkowych i celnych oraz                w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

- udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz  w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

- prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania        im pomocy w tym zakresie,

- sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania im pomocy w tym zakresie.

 

Korzystając z usług doradcy podatkowego Klient:

- uzyskuje profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowań sądowoadministracyjnych,  kontrolnych, podatkowych i egzekucyjnych,

- uzyskuje dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego,

- ogranicza ryzyko niewłaściwych zachowań wywołujących niekorzystne skutki podatkowe,

- optymalizuje swoje zobowiązania podatkowe w sposób zgodny z prawem,

- uzyskuje pewność zachowania w tajemnicy powierzonych doradcy podatkowemu informacji,

- ogranicza inwestycyjne i osobowe koszty działalności oraz czas niezbędny do wykonania czynności nie związanych z jego działalnością operacyjną,

- przenosi na doradcę podatkowego odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczenia.