USŁUGI KSIĘGOWE

I REJESTROWE

Slider

USŁUGI KSIĘGOWE

Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników dba o zapewnienie zgodności obowiązków dokumentacyjnych i rozliczeń publicznoprawnych Klienta z wymaganiami obowiązującego prawa.

Dysponujemy niezbędnymi środkami technicznymi i organizacyjnymi spełniającymi wymagania w zakresie komunikacji elektronicznej z urzędami.

W ramach stałej obsługi prowadzimy księgi i ewidencje podatkowe przedsiębiorców:
- księgi handlowe
- księgi przychodów i rozchodów
- ewidencje dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
- rejestry sprzedaży i zakupów VAT
- ewidencje środków trwałych i wyposażenia


Kompleksowa obsługa w zakresie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
W ramach usług świadczymy kompleksową obsługę:
- pracodawców
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
- zleceniodawców


Zakres usług obejmuje w szczególności:
- prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników,
- naliczanie wynagrodzeń za stosunku pracy i umów cywilnoprawnych,
- sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
- sporządzanie i przekazywanie deklaracji i informacji do właściwych Urzędów Skarbowych,
- stałe lub doraźne doradztwo w zakresie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

 

USŁUGI REJESTROWE


Nowo powstające podmioty gospodarcze zobowiązane są do ujawnienia swoich danych w rejestrach urzędowych. Rejestrami tymi są między innymi Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
W ramach usług świadczymy kompleksową obsługę w zakresie:
- procesu rejestracji osób fizycznych w CEiDG,
- procesu zakładania i rejestracji spółek handlowych w KRS,
- zgłaszania zmian danych ujętych w CEiDG oraz KRS,
- przekazywania do KRS sprawozdań finansowych i informacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.