ZARZĄD SUKCESYJNY

Slider

ZARZĄD SUKCESYJNY

Osoby wchodzące w skład naszego zespołu dysponują niezbędną wiedzą pozwalającą na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego i prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku w sposób profesjonalny.
Podstawowym celem jaki nam przyświeca jest zapewnienie płynnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, służącej ochronie interesów majątkowych spadkobierców w całym okresie trwania zarządu sukcesyjnego.
Służymy również wsparciem i doradztwem w zakresie planowania i wdrażania niezbędnych działań prowadzących do zmiany formy organizacyjno-prawnej, pozwalających wyeliminować niekorzystne skutki śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest w naszym kraju znacznie rozpowszechnione.
Z punktu widzenia konsekwencji prawnych, ekonomicznych i społecznych, jakie w wyniku śmierci takiego przedsiębiorcy mogą zaistnieć po stronie jego następców prawnych, pracowników i wierzycieli, nie jest to jednak rozwiązanie zapewniające poczucie bezpieczeństwa w sytuacji ekstremalnej.
Obowiązujące przepisy wiążą bowiem śmierć przedsiębiorcy z natychmiastowym zakończeniem bytu prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, za wyjątkiem sytuacji ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
Zarząd sukcesyjny polega na tymczasowym zarządzaniu przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego pozwala na kontynuowanie działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa do czasu zaistnienia okoliczności powodujących wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.
Zarząd sukcesyjny pozwala na eliminację niekorzystnych dla spadkobierców skutków podatkowych w razie śmierci bliskiej im osoby, będącej w dniu śmierci przedsiębiorcą.
Powala również na uniknięcie szeregu innych negatywnych skutków w sferze obejmującej wiele gałęzi prawa.
Co do zasady, zarząd sukcesyjny może trwać nie dłużej niż do upływu 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.
Zarząd sukcesyjny sprawuje, powołany przez uprawnione osoby zarządca sukcesyjny, działąjąc w imieniu własnym, na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku.

Zasady powoływania zarządcy sukcesyjnego
Zarządca sukcesyjny może być powołany przez przedsiębiorcę za jego życia.
Może być on powołany również po śmierci przedsiębiorcy przez;
1) małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub
2) spadkobiercę ustawowego przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
3) spadkobiercę testamentowego przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobiercę windykacyjnego, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.
W tych przypadkach, do powołąnia zarządcy sukcesyjnego, wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100.
Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.